พิมพ์

งานห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก

ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกเป็นห้องเรียนที่จัดขึ้นเฉพาะสำหรับกลุ่มออทิสติก เท่านั้นทั้งกลุ่มอากาศหนักกลุ่มอาการปานกลางที่ยังไม่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการมาก่อน เพราะเด็กกลุ่มนี้ลักษณะอาการที่เป็นปัญหาหลักอยู่ ๓ ด้านใหญ่ๆ ได้แก่ พัฒนาการทางภาษาล่าช้า พัฒนาการทางสังคมช้า และพฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น มีพฤติกรรมซ้ำๆ เปลี่ยนแปลงได้ยากจึงเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอนและมีห้องเรียนสำหรับเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะ โดยหนึ่งห้องเรียนมีอัตราส่วนครู ๒ คน ต่อผู้เรียน ๓ : ๖ คน มีสถานที่ที่จัดเป็นห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกอย่างเป็นสัดส่วนแยกต่างหากแต่อยู่ในบริเวณหรืออยู่ในอาคารเดียวกันกับห้องเรียนของนักเรียนปกติในระดับอายุช่วงชั้นเดียวกันโดยภายในห้องเรียนต้องมีการจัดองค์ประกอบให้เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีระบบการเชื่อมต่อ ส่งต่อ และถ่ายโอนอันเป็นการบริหารจัดการทางการศึกษาให้นักเรียนออทิสติกกับนักเรียนปกติในระดับอายุช่วงชั้นเดียวกันได้เรียนรู้ที่จะมีสัมพันธภาพและเจตคติที่ดีต่อกันและกันที่สำหรับก็คือ ให้นักเรียนออทิสติกสามารถเรียนรู้ รูปแบบการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัยจากนักเรียนปกติและให้นักเรียนปกติเรียนรู้และฝึกฝนการช่วยเหลือเพื่อนผู้เกิดมาแตกต่างซึ่งหากมีการจัดระบบการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมรวมทั้งมีการส่งเสริมด้านสุขภาพ วิชาการ และทักษะอาชีพ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนออทิสติก จะช่วยให้เด็กออทิสติก ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ ซึ่งโรงเรียนที่เปิดให้บริการบุคคลออทิสติกมีจำนวน  ๒ โรงเรียน  คือ  ๑. โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา  ๒. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีจำนวนนักเรียนมารับบริการทั้งสองโรงเรียน ห้องละ ๖ คน 

 

๑. ตารางข้อมูลนักเรียนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกที่มารับบริการในโรงเรียน

 

 

๒. กราฟแสดงข้อมูลนักเรียนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก

 

128 /4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-228574 โทรสาร.054-228575

ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด

18 กุมภาพันธ์ 2562  (เวลา 12.00 น.)

เว็บไซต์มี 33 บุคคล ออนไลน์

Website Design by www.design102.com

Copyright 2011 ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง. .
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free