พิมพ์

 

 1. สื่อ (คู่มือ รูปถ่ายสื่อ)
 

 คู่มือสื่อนวัตกรรม Moonwalk to pearn

 คู่มือประดิษฐ์สื่อ เรื่อง Hand Splint

 คู่มือประดิษฐ์สื่อ เรื่อง Quadricep boards
 คู่มือประดิษฐ์สื่อ เรื่อง จิ๊กซอลเพื่อนสัตว์น่ารัก
 คู่มือประดิษฐ์สื่อ เรื่อง ชุดแต่งกายอาเซียน
 คู่มือประดิษฐ์สื่อ เรื่อง นวัตกรรม นิทาน POP-UP เรื่อง ลูกหมู 3 ตัว
 คู่มือประดิษฐ์สื่อ เรื่อง วิวัฒนาการ ถั่วงอก
 คู่มือประดิษฐ์สื่อ เรื่อง แยกสีตามสัตว์
 คู่มือประดิษฐ์สื่อ เรื่อง กำไลจับคู่สี
 คู่มือประดิษฐ์สื่อ เรื่อง ปาเป้าตามภาพ
 2. วิจัย
 

 คู่มือการทำวิจัยชั้นเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคัดอย่อวิจัยชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

1.ผลการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรง โดยใช้กิจกรรมการปั้น ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่รับบริการที่ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

2. ผลการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ทักษะการทำงานและอาชีพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมครูพาทำตามแนวการจัดการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี (ประเภทฝึกได้) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

3. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเพิ่มความสามารถในการใช้มือ ที่มีต่อความสามารถในการใช้ช้อนตักอาหารในจาน ของบุคคลมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

4. ผลการพัฒนาทักษะการเขียนชื่อ-นามสกุลของนร.ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ชุดการสอนเขียน ศกศ.ลป. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

5. ผลการใช้นิทานภาพประกอบที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา รับบริการที่บ้านโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

6. ผลการใช้แบบฝึกประสบเน้นการวิเคราะห์งานที่มีต่อการฝึกทักษะจำเป็นในการซักผ้า ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา ในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

7. การพัฒนาทักษะการใช้จ่ายเงินของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยโปรแกรมฝึกทักษะการใช้จ่ายเงิน

8. ผลการใช้กิจกรรมศิลปะบำบัด ที่มีผลต่อพฤติกรรมไม่ให้ความร่วมมือครู ในการทำกิจกรรมในห้องเรียน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา อายุแรกเกิดถึง - ๖ ปี

9. ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะตามรอยประแบบลดจุดเพื่อพัฒนาการเขียนชื่อของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยรับบริการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอแม่ทะ

10. การศึกษาผลการจัดการศึกษาตามแนวมนุษยปรัชญา วอลดอร์ฟ (Waldorf) เพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา อายุ ๗ - ๑๒ ปี (ประเภทฝึกได้) ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

11. ผลการใช้กิจกรรมกีฬาที่มีผลต่อพฤติกรรมการไม่รอคอยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

12. ผลของกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของกรณีศึกษาที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา รับบริการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

13. ผลของการใช้สื่อภูมิปัญญาวัสดุจากธรรมชาติ ลูกข่างสะบ้า พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ที่รับบริการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู  อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

14. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกลุกขึ้นยืนต่อความสามารถในการลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

15. ผลการใช้เบี้ยเศรษฐกิจที่มีต่อพฤติกรรมการปัสสาวะราดกางเกงของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

16. การศึกษาผลของการใช้สิ่งเร้าเสริมแรงต่อการฝึกกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการของกรณีศึกษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ที่รับบริการ ณ ศูนย์ การเรียนเฉพาะความพิการตำบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

17.ศึกษาผลการพัฒนาการเดินทรงตัวโดยใช้ราวฝึกเดินกระดิ่งของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ที่รับบริการโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูอำเภอแจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

18. ผลของการใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อลดพฤติกรรมการติดโทรศัพท์มือถือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ห้องเรียนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลลำปาง

19.การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการแต่งกายที่มีต่อความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ที่รับบริการในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

20.ผลการใช้ชุดฝึกทักษะด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กพัฒนาการใช้นิ้วมือในการจับวัตถุ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

21.ผลการใช้นิทานบำบัดที่มีต่อพฤติกรรมโมโหของนักเรียนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลลำปาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

22.ผลการใช้กิจกรรมการปั้นแป้งโดว์ที่มีต่อพฤติกรรมไม่กล้าแสดงออกของนักเรียนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลลำปาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

23.ผลการใช้นิทานบำบัดเรื่องต้นกล้า ไม่ยอมแปรงฟันที่มีผลต่อพฤติกรรมการแปรงฟัน ของนักเรียนออทิสติก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

24.ผลการใช้ลูกบอลสีลูกเล็กที่มีต่อพฤติกรรมการโยกหัวของนักเรียนออทิสติกในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการตำบลแม่สันเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

25.การศึกษาผลการใช้สื่อภาพเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร บอกความต้องการของตนเองในเด็กออทิสติก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

26.ผลการใช้บัตรภาพลดพฤติกรรมการพูดตามตัวการ์ตูนในสถานการณ์ต่างของนักเรียนออทิสติก ห้องเรียนออทิสติกแรกเกิดถึง๖ปีในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

บทคัดอย่อวิจัยชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

1.การใช้ การใช้กิจกรรมประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับมือ พัฒนา ความสามารถในการใช้ช้อนรับประทานอาหาร สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

2.ผลการใช้ขนมเยลลี่ปีโป้ที่มีต่อพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของนักเรียนในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการต.แม่สันเมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

3.ผลการใช้เทคนิคการฝึกพูดด้วยการเล่านิทานจากภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการสื่อสารของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญาที่ทีภาวะออทิสซึมร่วมด้วย

4.รายงานผลการลดพฤติกรรมการกัดมือตนเองโดยใช้แรงเสริมทางลบของนักเรียนพิการซ้อน

5.ผลการใช้เก้าอี้สามเหลี่ยมเพื่อพัฒนาทักษะการนั่งทรงตัวในนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ รับบริการโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

6.การใช้ดนตรี เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

7.ผลการพัฒนาการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายโดยใช้ชุดกิจกรรมการแต่งกาย สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา รับบริการตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

8.ชื่อวิจัย ผลการใช้เบี้ยอรรถกรที่มีต่อการปรับพฤติกรรมการทำร้ายผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

9.การศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ ทักษะการดำรงชีวิตของนักเรียนออทิสติกโดยใช้การสอนที่มีโครงสร้าง (Structure Teaching)

10.ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะและสื่อการเรียนรู้ค่าจำนวนตัวเลข ๑-๑๐ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หน่วยบริการอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

11.ผลการศึกษาการใช้บทเรียนในแท็บเล็ตที่มีผลต่อพฤติกรรมการไม่นิ่งของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

12.ผลการใช้กิจกรรมเกมส์กลางแจ้งในการพัฒนาทักษะการเดินของกรณีศึกษานักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

13.ผลการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวโดยจัดกิจกรรมการเสริมแรงบวกในนักเรียนออทิสติก

14.การใช้โปรแกรมการฝึก Walking Street พัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ที่รับบริการ ณ หน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

15.ผลการใช้กิจกรรมทางกายที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

16.ผลการเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อมือขวาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพโดยโปรแกรมการฝึกเหยียดกล้ามเนื้อโดยแรงจากภายนอก (PROM) ในนักเรียนประเภทไป-กลับ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

17.ผลการใช้ศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กสมาธิสั้นของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาอายุแรกเกิด- ๖ ปี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

18.ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะ ตามรอยประะแบบลดจุดเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนชื่อ ของกรณีศึกษาบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

19.การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะ เศษวัสดุ ที่มีต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว ที่รับบริการในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

20.การพัฒนาทักษะการพูดบอกความต้องการโดยการใช้บัตรภาพเพื่อการสื่อสารแบบพกพาของบุคคลออทิสติก

21.ผลการใช้เสียงดนตรี ที่มีต่อพฤติกรรมไม่ให้ความร่วมมือครูในการทำกิจกรรมของนักเรียนโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูอำเภอห้างฉัตรภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

22.ผลการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่หลังการใช้กิจกรรมการออกกำลังกาย ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่รับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง หน่วยบริการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

23.การใช้เบี้ยอรรถกรเพื่อลดพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งในกรณีศึกษานักเรียนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

24.ผลการใช้แบบฝึกประสบการณ์เน้นการวิเคราะห์งาน ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการล้างจาน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา ในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

25.ผลการปรับพฤติกรรมการกัดเล็บของเด็กออทิสติกโดยใช้หลักการวิเคราะห์พฤติกรรมแบบประยุกต์ กรณีศึกษานักเรียนจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

26.การศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเขียนเส้นพื้นฐานตามรอยประ ๑๓ เส้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กออทิสติก

27.ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนชื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับการดำรงชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

28.ผลการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAIเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานภาษาต่างประเทศของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

29.ผลการพัฒนาทักษะการลบเลขโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

30.การพัฒนาความสามารถมนการเรียนรู้ ทักษะการดำรงชีวิตโดยใช้ภาษากาย

31.ผลของการใช้แบบฝึกทักษะการแจกลูกสะกดคำเพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลลำปาง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลการใช้ชุดแผนการสอนฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ที่มีต่อความสามารถในการใช้ช้อนรับประทานอาหาร ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ผู้วิจัย : นางสาวสุพัตรา นามวงค์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 3. นวัตกรรม
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗
 

1. คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการ

2. คู่มือการปฏิบัติงานการรับสมัครนักเรียน

3. คู่มือการปฏิบัติงานการสัมภาษณ์ข้อมูลนักเรียน

4. คู่มือการปฏิบัติงานการแนะแนวผู้ปกครอง

5. คู่มือการปฏิบัติงานการคัดกรองนักเรียน

6. คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินความสามารถพื้นฐาน

7. คู่มือการปฏิบัติงานการใช้แบบประเมินทางกิจกรรมบำบัด

8. คู่มือการปฏิบัติงานการใช้แบบประเมินทางกายภาพบำบัด

9. คู่มือการปฏิบัติงานการทดสอบทางจิตวิทยา

10. คู่มือการปฏิบัติงานการเทียบเคียงพัฒนาการ

11. คู่มือการปฏิบัติงานการวิเคราะห์งาน

12. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

13. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว

14. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล

15. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

16. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมศิลปะบำบัด

17. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

18. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมดนตรีบำบัด

19. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมบำบัด

20. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมทางกายภาพบำบัด

21. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมทางจิตวิทยา

22. คู่มือการปฏิบัติงานการผลิตสื่อการเรียนการสอน

23. คู่มือการปฏิบัติงานการทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว

24. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแฟ้มสะสมงานนักเรียน

25. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำสมุดรายงานผลการพัฒนานักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษและแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

26. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแฟ้มสะสมงานนักเรียน

27. คู่มือการปฏิบัติงานการนิเทศ ติดตาม

28. คู่มือการปฏิบัติงานการวัดผลประเมินผล

29. คู่มือการปฏิบัติงานการส่งต่อนักเรียน

30. คู่มือการปฏิบัติงานการเปลี่ยนผ่านนักเรียน

 รายงานการพัฒนาชุดคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ
4.  บทความการศึกษาพิเศษ NEW
 

4.1การใช้คำว่าบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual Disabilities)

            4.2การจัดการศึกษาตามแนวมนุษยปรัชญาเพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา อายุ ๑๓ ปีขึ้นไป ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง       
            4.3การพัฒนาการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันด้านการแต่งกายด้วยสื่อการสอนการแต่งกายของบุคคลที่มีความบกพร่องทาง     สติปัญญา
            4.4เทคนิคการรักษากายภาพบำบัดสำหรับเด็กพิการทางสมอง
            4.5 หาสาเหตุเเละรักษาโรคออทิสซึ่มโดยใช้การเคลื่อนไหว
            4.6โรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง(Myofascial Pain Syndrome)
            4.7การจัดการพฤติกรรมการเดินออกจากกลุ่มกิจกรรมของกรณีศึกษานักเรียนออทิสติก ด้วยการเสริมแรงทางสังคม
            4.8ของเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กพิการ
            4.9การจัดสภาพเเวดล้อมของบ้านเพื่อป้องกันการล้มของผู้พิการ
            4.10การปรับพฤติกรรมของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
            4.11การสื่อสารเด็กป่วยเรื้อรังเเละครอบครัว
            4.12เรียนรู้เเละเข้าใจออทิสติก
            4.13ศิลปะบำบัดกับเด็กออกทิสติก
            4.14LDเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้
            4.15ครูกับการสอนที่มีชีวิต
            4.16เทคนิคการสอนเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา
            4.17ความพิการซ้อน(Mutiple Disabilities)
            4.18การช่วยเหลือทางด้านการเรียนสำหรับเด็กสมาธิสั้น
            4.19การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน
            4.20การใช้เบี้ยเศรษฐกิจที่มีผลต่อพฤติกรรมการปัสสาวะราดกางเกงของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
        

 

 

128 /4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-228574 โทรสาร.054-228575

ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด

18 กุมภาพันธ์ 2562  (เวลา 12.00 น.)

เว็บไซต์มี 38 บุคคล ออนไลน์

Website Design by www.design102.com

Copyright 2011 เผยแพร่สื่อ วิจัย นวัตกรรม - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง. .
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free