พิมพ์


 ปี 2561

 1. มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2561
 2. ค่าเป้าหมายความสำเร็จ
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและการประเมินตนเอง (ครู) (Self Assessment Report : SAR)
 

       รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

   

 4. รายงานประจำปีของศูนย์การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561
 5. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีการศึกษา 2561
 6. ผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตนเอง) ปีการศึกษา 2561
 7. ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด ปีการศึกษา 2561
 8. ประมวลภาพการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด ปีการศึกษา 2561
 

      8.1 ประมวลภาพปี 2561

 

 ปี 2558

 1. มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2558
 2. ค่าเป้าหมายความสำเร็จ
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและการประเมินตนเอง (ครู) (Self Assessment Report : SAR)
 

      3.1 ....................................

      3.2 ....................................

      3.3 ....................................

      3.4 ....................................

 4. รายงานประจำปีของศูนย์การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558
 5. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีการศึกษา 2558
 6. ผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตนเอง) ปีการศึกษา 2557
 7. ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด ปีการศึกษา 2557
 8. ประมวลภาพการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด ปีการศึกษา 2557
 

      8.1 ประมวลภาพปี 2557

 


  ปี 2557

 1. มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2557 
 2. ค่าเป้าหมายความสำเร็จ
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและการประเมินตนเอง (ครู) (Self Assessment Report : SAR)
 

      3.1 นางสาวสัตตบงกช  ยานะปลูก (ตำแหน่ง ครู)

      3.2 สุพัตรา  นามวงค์ (ตำแหน่ง ครู)

      3.3 อังคณา  ลิ้มกุล (ตำแหน่ง ครู)

      3.4 สุวรรณทนา มณีเชษฐา (ตำแหน่ง ครูชำนาญการ)

 4. รายงานประจำปีศูนย์การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2557
 5. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีการศึกษา 2557
 6. ผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตนเอง) ปีการศึกษา 2556
 7. ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด ปีการศึกษา 2556
 8. ประมวลภาพการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด ปีการศึกษา 2556
 

      8.1 ประมวลภาพปี 2555

      8.2 ประมวลภาพปี 2556

128 /4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-228574 โทรสาร.054-228575

ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด

18 กุมภาพันธ์ 2562  (เวลา 12.00 น.)

เว็บไซต์มี 16 บุคคล ออนไลน์

Website Design by www.design102.com

Copyright 2011 งานประกันคุณภาพ - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง. .
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free