เนื้อหา

พิมพ์

 หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑

________________________________________________________

หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม

ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐

________________________________________________________

หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐

 

----------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการrพูดและภาษาระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กพิการซ้อนระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------------------------------

 

หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐

________________________________________________________

หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กออทิสติกของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กพิการซ้อน ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐

 

128 /4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-228574 โทรสาร.054-228575

ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด

18 กุมภาพันธ์ 2562  (เวลา 12.00 น.)

เว็บไซต์มี 29 บุคคล ออนไลน์

Website Design by www.design102.com

Copyright 2011 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง. .
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free